کاش می شد هیچ کس تنها نبود

                                  کاش می شد دیدنت رویا نبود

کاش... گفته بودی با تو می مونم ولی

            رفتی وگفتی این جا جا نبود